Korbielów, Beskidzka 124 | tel. +48 33 861 70 81 | kom. 502 65 10 23

Regulamin

Regulamin obiektu

ESKAPADA APARTAMENTY W KORBIELOWIE

W celu zapewnienia bezpiecznego i udanego pobytu w naszym obiekcie prosimy Państwa o zapoznanie się i współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu.

 §1

Pokój wynajmowany jest na doby . Doba trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00 następnego dnia. Jeżeli Gość nie określił czasu pobytu przyjmuje się, że wynajęcie pokoju zostało dokonane na jedna noc . Nieopuszczenie pokoju po godzinie 11.00 traktowane jest jako przedłużenie pobytu na kolejną dobę.

Po wcześniejszym zgłoszeniu, za zgodą pracownika recepcji możliwe jest opuszczenie pokoju do godziny 17.00. Za przedłużenie pobytu zostanie naliczona dodatkowa opłata.

§2

Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji lub w dniu  przybycia , Gość obiektu powinien zgłosić w recepcji najpóźniej do godziny 9.00 dnia, w którym upływa termin opuszczenia pokoju. W miarę możliwości personel uwzględni życzenie Gościa.

§3

Osoby niezameldowane w obiekcie mogą przebywać w pokoju od godz. 8.00 do 22.00. Gość obiektu nie może użyczać , przekazywać , podnajmować pokoju innym osobom , nawet jeśli nie upłynął okres , za który Gość uiścił już należną opłatę.

Personel może odmówić rezerwacji, zgłoszenia lub przyjęcia Gościa, który podczas wcześniejszego pobytu rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu obiektu, mieniu innych osób lub zachowywał się w sposób naruszający zasady współżycia społecznego.

§4

Obiekt Eskapada stara się świadczyć usługi zgodnie z najlepszą wolą. W przypadku zastrzeżeń co do jakości usług lub zachowania i postawy innych Gości hotelowych, Gość proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji obiektu, co umożliwi personelowi niezwłoczną reakcję.

Obiekt Eskapada pragnie zapewnić:

  • Warunki do pełnego i nieskrępowanego pobytu Gościa
  • Bezpieczeństwo pobytu , w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu i jego pobycie
  • Bezpieczeństwo mienia gościa pozostawione w pokoju
  • Uprzejmą i profesjonalną obsługę w zakresie usług świadczonych w obiekcie
  • Sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych prac serwisowych podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności jedynie wtedy gdy Gość wyraził takie życzenie
  • W przypadku wystąpienia usterek niemożliwych do usunięcia, personel dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.

§5

Na życzenie Gościa personel obiektu może nieodpłatnie:

  • Udzielić informacji dotyczących pobytu lub podróży
  • Zarezerwować TAXI
  • Przechować bagaż w godzinach po zakończeniu doby pobytu Gościa , natomiast personel może odmówić przechowania bagażu w terminach wykraczających poza daty pobytu Gościa w obiekcie.

§6

Obiekt ponosi odpowiedzialność za utratę lub zniszczenie/uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-852 Kodeksu cywilnego.

W przypadku wystąpienia szkody w mieniu Gościa  z winy personelu lub Obiektu, Gość powinien niezwłocznie po stwierdzeniu szkody zawiadomić personel o zaistnieniu tej szkody.

§7

Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa. Obiekt nie ponosi również odpowiedzialność za uszkodzenie pojazdu należącego do  Gościa, chyba że uszkodzenie to wynikało z winy umyślnej Właściciela obiektu.

§8

Obiekt nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia lub utraty pieniędzy, kosztowności , papierów wartościowych albo innych przedmiotów wartościowych jeżeli nie zostaną one oddane do depozytu w recepcji.

Na fakt przyjęcia depozytu należy spisać protokół przekazania w depozyt.

Obiekt nie przyjmuje do depozytu przedmiotów, kosztowności i innych przedmiotów o wartości powyżej 5000 zł.

§9

W obiekcie obwiązuje zachowanie ciszy od godz. 23.00 do 7.00 rano dnia następnego. Zachowanie osób korzystających z Obiektu powinno być zgodne z ogólnymi zasadami współżycia społecznego i nie powinno naruszać spokojnego pobytu pozostałych Gości.

W przypadku naruszania powyższego personel Obiekt może wypowiedzieć rezerwacje i  odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza ta zasadę.

§10

Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić czy drzwi pokoju są zamknięte. Na podstawie karty pobytu,  Gościowi zostaje wydany w recepcji klucz do pokoju oraz klucz do drzwi głównych do obiektu.

Po godzinie 22.00 opuszczając lub wracając do obiektu należy zamknąć drzwi główne do obiektu na klucz.

Opuszczając obiekt klucze należy oddać w recepcji.

§11

Gość obiektu ESKAPADA APARTAMENTY  ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia pokojów, łazienek, ścian, powierzchni wspólnych, wyposażenia, sprzętu etc. powstałe z jego winy lub winy osób nad którymi sprawuje prawną opiekę lub z winy odwiedzających go osób.

§12

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez Gościa opuszczającego obiekt będą odesłane na Jego  koszt, na adres wskazany przez Gościa. W przypadku otrzymania dyspozycji od Gościa, Obiekt może  przetrzymać te przedmioty przez jeden miesiąc. Po tym okresie decyzja co do dalszego postępowania z tymi przedmiotami należy do personelu obiektu.

§ 13

Obiekt nie przyjmuje zwierząt.

§14

Ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego zabronione jest używanie w pokojach obiektu grzałek elektrycznych, kuchenek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń elektrycznych, gazowych itp. Nie stanowiących wyposażenia obiektu.

§15

W przypadku naruszenia postanowień regulaminu obiektu, personel może odmówić dalszego świadczenia usług i najmu pokoju osobie, która ten regulamin narusza. Osoba ta zobowiązana jest do natychmiastowego zastosowania się do poleceń personelu obiektu, w szczególności zapłaty za poczynione szkody oraz opuszczenia terenu obiektu.

 

Z poważaniem,

Właściciele obiektu.